Privacyverklaring Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers

1. Wie zijn wij ?

Uitvaartonderneming De Drechtstreek B.V., gevestigd te Sliedrecht aan de Jan Steenstraat 71, telefoonnummer 0184-412418 e-mailadres: info@drechtstreek.nl, KvK-nummer: 23016588

2. Doel verwerking persoonsgegevens

Verkregen persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

2.1. Om een goede invulling te geven aan de overeenkomst om de uitvaart te begeleiden.
2.2. Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten).
2.3. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij indien wij deze hebben verkregen?

3.1. Uw contactgegevens (naam, woonadres, telefoon, emailadres), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, relatie tot de overledene.
3.2. Informatie die in de communicatie tussen u en ons naar voren is gebracht.
3.3. Wij verwerken tevens gegevens over het contact dat u met ons had wanneer u ons een vraag hebt gesteld of wanneer u een klacht bij ons indient. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.

4. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij hanteren steeds één of meerdere van de volgende grondslagen:

  • U hebt ons hiervoor toestemming gegeven;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

5. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen ervoor dat door ons ingeschakelde krachten kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Daar houden wij ons dan aan. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. In beginsel wordt het formulier van de bespreking, de rouwkaart, de begroting en de nota bewaard voor latere referentie. Overige gegevens worden verwijderd gedurende 2 jaar na het einde van onze relatie, tenzij het langer bewaren ervan nodig is voor de (goede) uitvoering of afwikkeling van een overeenkomst of tenzij de wet een kortere termijn voorschrijft.

7. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de overeenkomst en/of u daar toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Wij delen persoonsgegevens met:

  • gemeenten;
  • begraafplaatsen/crematoria
  • verzekeringsmaatschappijen

8. Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons uit kunt oefenen. U hebt in beginsel het recht om ons om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, alsmede om onjuiste gegevens te laten aanpassen of te laten verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens. Indien wij van u persoonsgegevens hebben verkregen heeft u tevens het recht om die van ons in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, alsmede heeft u dan het recht op dataportabiliteit. Indien u toestemming hebt verleend voor het verwerken van persoonsgegevens hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking, hetgeen betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

U kunt voor dit alles een verzoek sturen naar het volgende e-mail adres: drechtstreek@drechtstreek.nl. Indien dergelijke verzoeken worden gehonoreerd kan dit tot gevolg hebben dat wij onze verplichtingen richting u niet (meer) kunnen uitoefenen. In dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele door u geleden en te lijden schade.

Indien u het niet eens bent met onze wijze van verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Website / Chatfunctie

Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers dan ook zorgvuldig omgaan.

10. Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een dienst van Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening te verschaffen. Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

11. Links

Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

12. Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

13. Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers.

14. Online condoleanceregister

U gaat er mee akkoord dat uw naam en email wordt gedeeld met de nabestaande(n) bij het invullen van het formulier in een condoleancebericht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Vul dan de onderstaande gegevens in, vervolgens nemen wij spoedig contact met u op.

    × Wij zijn ook te bereiken via Whatsapp